Utredning och behandling
Vi arbetar strategiskt med systemisk grund i ärenden kopplat till problematisk skolfrånvaro. Vi tar uppdrag vid socialtjänsten där vi står för kartläggning, planering och behandling i ärenden som präglas av problematisk skolfrånvaro. Vi arbetar med SIP och/eller nätverksmöten som verktyg. Arbetet består också utav enskilda samtal med familj, och tillsammans med skola. Vi utformar våra tjänster flexibelt gemensamt med berörd socialtjänst och familj.  

Traditionell familjebehandling
Vi erbjuder traditionell familjebehandling till socialtjänstens öppenvård vid tillfälliga arbetstoppar eller personalbrist.

Utbildning
Vi erbjuder utbildning i ett strukturerat arbetssätt att jobba med familjer där ett eller flera barn har problematisk skolfrånvaro.

Vi riktar oss till verksamma inom socialtjänst, både till öppenvård och myndighet. Vi utbildar vid uppstart av skolsociala team. Vår utbildning vänder sig också till er som vill vidareutveckla er kunskap inom området.

Utbildningen bygger på vår modell, som kan liknas vid en trappmodell. Detta kommer av att en tillbakagång till skolan behöver ske stegvis. Viktigt i arbetet är att varje steg behöver fungera innan vi går vidare. Vi visar hur ett arbete med familjer med barn med problematisk skolfrånvaro kan struktureras och leda till ett bättre mående och en mer fungerande skoltillvaro för barnet. Utbildningen fokuserar till stor del på hur stödet till föräldrar kan byggas upp.

Modellen tar avstamp i aktuell forskning och undersökningar på området, hämtat bland annat från Statens offentliga utredningar, ifous, KIND, Attention och Magelungen. Modellen är även byggd på teorier, så som systemteori, krismodellen, KASAM och ACT.

Utbildningen pågår en heldag och en halvdag med följande upplägg.

Dag ett

Presentation och socialtjänstens uppdrag.

Förklaringar till problematisk skolfrånvaro

Det systemiska perspektivet i arbetet.

Vilka samarbetspartners är viktiga?

Hur samarbetar vi med föräldrar?

Strategier som är verksamma och skapar samarbete.

Vilken roll behöver behandlare/socialtjänsten ta?

Vår modell – En femstegstrappa mot en fungerande tillvaro i skolan.

Dag två

Hur ser din socialtjänst ut och vilka möjligheter till att knyta samarbeten har gjorts eller behöver göras? 

Hur organiseras arbetet med barn med problematisk skolnärvaro i er kommun/stadsdel?

Handledning i enskilda ärenden.

%d bloggers like this: